OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un estudi de la Fundació SURT revela els forts impactes de la crisi econòmica en la vida laboral i familiar de les dones

L’Àrea de Recerca de SURT, Fundació de Dones, Fundació Privada, ha presentat “Dones en crisi”, un estudi que dóna a conèixer la cara femenina de la crisi. L’informe, subvencionat per l’Institut Català de les Dones, analitza els forts impactes de la crisi en les vides laborals i familiars d’unes 2.600 dones que han recorregut a la fundació per seguir algun procés d’inserció laboral o de recerca de feina, durant el 2008 i el 2009. Arran de la crisi, el volum de peticions i participants a Surt s’ha doblat, amb un perfil majoritari de dones immigrades, malgrat que el perfil de dones autòctones ha pujat respecte a períodes anteriors. A partir d’una exhaustiva anàlisi estadística i d’entrevistes personals, l’estudi, elaborat per la investigadora de Surt Laura Sales Gutiérrez amb la col·laboració de Mar Camarasa i Casals, avalua els perfils de les dones ateses, els sectors en què han treballat (en l’àmbit formal o informal) i el seu entorn familiar.

El perquè de l’estudi: la invisibilitat de les dones a la crisi

L’estudi “Dones en crisi” pretén visibilitzar la dimensió de gènere de la crisi econòmica, després que es detectés un biaix androcèntric (mirada masculina) en gran part de les informacions dels mitjans de comunicació referides a la conjuntura econòmica, que no aborden específicament la desigual situació de partida de les dones al mercat de treball (amb salaris més baixos i jornades parcials, entre altres factors). En aquest sentit, l’estudi, subvencionat per l’Institut Català de les Dones, no només vol mostrar la cara femenina de la crisi sinó també constituir una font d’informació adequada per al disseny de polítiques de foment de l’ocupació de les dones.

L’Àrea de Recerca de Surt, una fundació que treballa per a l’orientació i la inserció laboral de les dones, va decidir aprofitar el volum d’usuàries que passen cada any per l’entitat per fer una radiografia dels impactes de la crisi en les dones.

La crisi dobla les usuàries de Surt i en diversifica els perfils

La diversificació dels perfils de les usuàries que han trucat a la porta de Surt, l’arribada de més dones qualificades i també de més dones autòctones són algunes de les tendències observades en l’informe. Les conclusions s’han extret després d’analitzar estadísticament la situació de més de 2.600 dones usuàries de Surt (de Barcelona ciutat i de l’àrea metropolitana), en el període de crisi 2008-2009. A grans trets, es podria dir que l’impacte de la crisi depèn del punt de partida de les dones: si bé per a dones autòctones de nivell socioeconòmic mitjà i sense responsabilitats familiars la crisi ha suposat una baixada del nivell de vida, per a les dones migrades de condició econòmica baixa i amb responsabilitats familiars a altres països els ha representat acostar-se a nivells de pobresa. ??Una dada global que il·lustra la pujada de demanda del servei d’orientació laboral de la fundació Surt és precisament que el nombre de peticions d’informació i d’assistents a les sessions (d’orientació i inserció laboral) s’ha doblat el primer semestre del 2009. Si bé el grup majoritari és el de dones majors de 46 anys, dones immigrades d’origen llatinoamericà i dones amb estudis primaris en tot el període, “al primer semestre de 2009 s’observa un augment de les dones llicenciades, que podria estar associat a l’evolució de la crisi”, diu l’estudi. ??La majoria d’usuàries (un 87%) provenien de sectors molt feminitzats, com ara els serveis de la llar, el comerç i l’atenció a les persones. A més, en un 82,2% dels casos, la qualificació de la feina és baixa. ??L’any 2009 cal destacar especialment un augment molt important en el nombre de dones que van arribar a l’entitat sense haver estat cap mes a l’atur (del 9,5% el 2008 al 44,7% el 2009), sobretot (un 58%) dones d’origen immigrant, dada que apunta a un augment de la inserció laboral de dones sense experiència prèvia (46,5%) i a la urgència de reinserció en període de crisi.
Quantificant l’economia informal i les responsabilitats familiars?Un dels punts forts de l’estudi “Dones en crisi” és que s’ha fet en base a l’observació de les trajectòries de les dones en el mercat laboral (notablement l’experiència al mercat informal) i té en compte altres factors que incideixen en la seva ocupació: per exemple, pel que fa al volum de dones ateses entre aquests dos anys, es constata que la majoria tenen responsabilitats familiars (malgrat un petit descens en aquest volum). El fet de quantificar fenòmens que les estadístiques oficials oculten o no reflecteixen amb suficient cura obre la porta a conèixer més fidelment la realitat de les situacions de les dones immigrades, difícilment mesurables per les estadístiques oficials. Dades com la següent, que al 2009 el 80,4% de les dones que van recórrer a Surt tenien experiència informal, no sortirien a la llum. ???Menys demanda als treballs feminitzats i més dificultats d’inserció?La part qualitativa de l’estudi, que s’ha basat en entrevistes individuals i grups de discussió, ha permès extreure informació molt rellevant per entendre els contextos diaris de les dones: el laboral, el familiar i també el personal. ??Des del punt de vista laboral s’ha constatat la davallada de la demanda en sectors feminitzats, molts d’ells desenvolupats en l’àmbit informal, com ara el treball sexual, els serveis a la llar i l’atenció a les persones, però també l’hostaleria o el sector editorial. L’estudi mostra també un augment de la precarietat del treball de les dones (baixada de salaris, treball temporal i inestable, un augment de la càrrega de feina) . ??Un aspecte que està caracteritzant el període de crisi és la demanda de perfils professionals excessivament qualificats en relació als llocs de treball, un fenomen confirmat per l’estudi. A més, part de les usuàries han denunciat l’existència d’estafes en la selecció de personal, a banda de la discriminació per raó de sexe, nacionalitat, discapacitat i aspecte físic. ???Més càrrega domèstica, en contra de la salut de les dones ??Els resultats qualitatius de l’estudi detecten també l’impacte de la crisi en l’economia familiar, on les dones, un altre cop, no en surten ben parades. La baixada del consum de les llars, en aspectes com ara la despesa en restaurants, i alhora la reducció en altres serveis de la llar i d’atenció a les persones, comporta un augment de la càrrega de treball domèstic i familiar. Si a això s’hi afegeix que no s’observen canvis significatius en el repartiment de les tasques domèstiques, moltes dones es veuen abocades a fer “malabarismes imprescindibles per economitzar en temps de crisi”. ?Les conseqüències d’aquestes càrregues en la salut de les dones són diverses. Moltes de les dones entrevistades expressen “un malestar físic i psicològic alimentat per l’angoixa de la crisi”. Són freqüents els trastorns psicosomàtics (alteracions de la son, pèrdua de la gana, ofecs), l’estrès i la depressió, i també s’observa tensió en les relacions de parella i amb familiars. ?L’estudi “Dones en crisi” subvencionat per l’Institut Català de les Dones es posa ara a l’abast de professionals de l’orientació i inserció, institucions de recerca i administracions públiques, per poder contribuir a un millor coneixement dels efectes de la crisi econòmica en les dones d’aquest país.

TwitterFacebook