Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Consultar
A A A

Adolescència: és una etapa del creixement humà caracteritzada per alteracions físiques, psíquiques i socials. Les adolescències varien d'acord amb el gènere, la pertinença social i l'ètnia.
Assimilació: procés d'incorporació a una cultura aliena, que implica la desaparició o forta alteració de la cultura pròpia.

Ciutadania: drets i deures de cada persona que pertany a una comunitat política representada per un Estat, que garanteix aquests drets i reconeix aquesta pertinença.
Ciutadania de residència (1): moviment civil, dins el camp de la nova ciutadania, que promou la idea que les persones, independentment de la seva nacionalitat, han de ser considerades ciutadanes a partir del seu arrelament en la vida quotidiana al seu lloc de residència
Conciliació entre el treball productiu i altres esferes de la vida: distribució dels temps de la vida per a cadascuna de les esferes de la vida que fa cada persona en la gestió de la seva vida individual, familiar, laboral i social.
Cultura: conjunt de pautes de conducta i modes de significació de la realitat (normes, valors, creences, etc.) expressat simbòlicament i formant un tot relativament estructurat, que una població comparteix - de forma diferenciades segons sexes, edats, classe, etc.- i es transmet de generació en generació, sent un dispositiu d'adaptació al medi natural i humà, i per tant una realitat canviant.
Currículum ocult (2): Estructura que no és reconeguda oficialment per docents, administratius i estudiants, però que té un impacte significatiu; generalment està determinat pels valors, actituds i conductes apropiades.
Discriminació de gènere: Actitud per la qual es considera inferior una persona pel seu gènere, i se li neguen certs drets o es troba en situació de desfavoriment.

Educació per a la ciutadania: assignatura obligatòria en el sistema educatiu espanyol que apunta a l'ensenyament dels valors democràtics i constitucionals.
Estereotip: Imatge o idea acceptada comunament per un grup o societat amb caràcter fix i immutable.
Etnocentrisme: actitud que només reconeix legitimitat i valideu a les normes i valors vigents en la seva cultura o societat.
Eurocentrisme: visió del món que col·loca a Europa (la seva cultura, pobles, llengües, etc.) com a element fonamental en la constitució de la societat moderna i referent principal en l'història de la humanitat.

Feminisme(s): moviments sociopolítics que defensen la igualtat entre homes i dones, defensant els drets de les dones.

Interculturalitat: teoria que promou la interrelació entre totes les cultures existents en una societat. Fa referència no sols a la coexistència de cultures sinó que implica la construcció d'una relació efectiva entre elles (interacció, solidaritat, reciprocitat), és a dir, implica una cooperació entre totes les ètnies que cerquen i volen mantenir les seves pròpies identitats dins els esquemes de pertinença a una societat. La interculturalitat emfatitza el que es té en comú i la necessitat compartir-ho, més enllà del particular i personal.

Masclisme: Actitud o tendència discriminatòria que considera l'home superior a la dona
Multiculturalisme: polítiques destinades a gestionar la diversitat cultural d'una societat. Suposa que hi ha una suma en el temps i l'espai de grups ètnics de diferents orígens; accepta i reconeix la diversitat de cultures però no estableix vincles reals entre la cultura de referència i les cultures dels ciutadans i ciutadanes d'altres orígens.

Perspectiva de gènere: ulleres de gènere que permeten entendre i considerar sistemàticament les diferents condicions, situacions i necessitats d'homes i dones i exigeix un compromís per a la modificació de la condició i la posició de les dones, que permeti aconseguir un sistema de gènere equitatiu.
Prejudici: (del Lat. praejudicium = jutjat per endavant) procés de "prejutjar" quelcom. S'emet un judici sobre l'objecte/creença/individu abans de determinar la preponderància de l'evidència, o la formació d'un judici sense experiència directa o real.

Racisme: creença que valora les diferències biològiques entre els éssers humans, que alguns creuen ser superiors a altres d'acord amb el seu matriu racial.
Resiliència: capacitat de l'ésser humà per fer front a les adversitats de la vida i mantenir la seva integritat fins i tot en moments crítics de la vida.

Sistema Sexe-Gènere: Sistema per a comprendere les diferències entre els caràcters biològics (sexe) i les funcions socials que s'atribueixen a aquests caràcters biològics (gènere)
Segregació horitzontal del treball: es manifesta en la separació entre llocs, branques o àrees de treball considerades femenines o masculines, en la diferència de salaris de les dones per a llocs iguals als homes, en una divisió espacial per sexe en les organitzacions.
Segregació vertical del treball: es tradueix en dificultats d'accés als llocs de major prestigi o poder, o dificultats d'ascens en la carrera professional. Generalment afecta més les dones.

Treball productiu: tipus de treball, per compte propi o d'un altre que pressuposa una retribució econòmica.
Treball reproductiu: tipus de treball que es refereix a la reproducció de persones i béns (tasques domèstica i atenció de persones).

 

(1) In Giménez, Carlos. "Qué es la inmigración". RBA-Libros Integral, 2003, pp 172.