Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

Adolescents immigrats/des

Essent l'ensenyament obligatori fins als 16 anys, l'escola és necessàriament el punt de trobada dels i les adolescents immigrants amb la societat receptora. Per als que arriben ni sempre és fàcil l'adaptació i es troben amb algunes dificultats.
D'una banda, poden tenir diferents dominis dels aprenentatges instrumentals perquè poden no haver estat escolaritzats als seus països d'origen, o haver-ho estat amb diferent intensitat i durada.

És també possible que la llengua d'escolarització de la societat receptora no coincideixi amb la seva llengua materna o amb la seva llengua d'escolarització al seu país d'origen i que no tinguin el mateix domini de comprensió lectora i d'expressió escrita exigida a l'escola de la societat receptora.

D'altra banda, desconeixen l'entorn jove on han de moure's, així com els codis culturals, comunicatius i educatius de l'escola, del barri, etc. Pateixen l'angoixa de no poder comunicar-se, de no poder entendre i fer-se entendre.

Així, és un repte per a l'escola acollir aquests nois i noies, i integrar-los en el sistema educatiu. El sistema educatiu adapta en el sentit d'organitzar formes de suport que permetin una normalització lingüística i de competències instrumentals tan ràpida quant possible, promovent una atenció diferenciada. Però aquesta integració ha de ser realitzada amb molt atenció, perquè es pot córrer el risc de reforçar la seva condició de grup a banda i dificultar el seu procés d'integració. A més a més, cal considerar que "la llengua o els aprenentatges escolars bàsics només els poden aprendre a partir de relacions afectives i sentiment de seguretat" (15), tant a l'escola como fora d'ella. En el cas dels i les joves adolescents és important també que consolidin les relacions amb els seus paris a l'interior de la classe, perquè això contribueix per a la seva integració a l'aula y pot afavorir l'èxit escolar, així com la seva integració social.

A més d'aquestes dificultats s'afegeixen les que esmentem anteriorment, la possible ambivalència que poden sentir alguns nois i noies quant a l'escola i al treball. L'escola és simultàniament, un entorn favorable que els permet viure l'adolescència, amb tot el que això implica de reconeixement dels pares i mares, gaudi personal i alhora, un espai on es fan visibles tensions amb la família, els i les allunya de la possibilitat de treballar i de passar més ràpid a l'adultesa del món laboral, satisfent les expectatives de les seves famílies i el seu desig d'autonomia econòmica per poder viure algunes altres adolescències que depenen del grau de consum.

 


15. Funes, Jaume. Migración y adolescencia in La inmigración extranjera en España. Los retos educativos. http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/migracion_adolescencia-2.pdf.