Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

El treball reproductiu

Com ho evidencien nombrosos estudis(9) sobre gènere i treball, les desigualtats entre homes i dones en l'àmbit laboral estan també relacionades amb la distribució del treball domèstic o treball reproductiu.

Les activitats reproductives, a més de constituir una producció de serveis, són indispensables per cuidar les persones, permetent-los treballar i realitzar activitats que contribueixin al desenvolupament integral dels éssers humans, com a individus i com a espècie. No obstant això, en la nostra societat, les tasques lligades al treball reproductiu, realitzades en l'esfera privada i en general no remunerades, són socialment desvalorades, no sent considerades treball ni per les persones que les realitzen, ni pel sistema econòmic vigent.

Un estudi realitzat per la Fundació Jaume Bofill el 2001-02 sobre la divisió del treball domèstic i familiar a Catalunya, basat en entrevistes a 1991 llars catalanes, mostra que el sexe continua sent el factor determinant per a la realització d'aquest treball. Alguns resultats d'aquest estudi són:

  • La distribució del treball domèstic entre homes i dones continua essent molt diferent: les dones s'encarreguen de 72,1% de les tasques de la llar i els homes de 22,7%.
  • Només una de cada 10 parelles es reparteix el treball equitativament.
  • S'assisteix a una diferència generacional en la divisió del treball domèstic. Així, les generacions més joves comparteixen més igualitàriament aquest treball amb les seves parelles i com més alt és el nivell d'estudis, més els homes comparteixen el treball domèstic amb les seves parelles.
  • 2 de cada 10 llars a Catalunya paguen un servei extern per a la realització de les tasques domèstiques i, en menor mesura, per a l'atenció d'alguna persona dependent de la llar. En general, és mà d'obra femenina assalariada i sense contracte.
  • Són les dones les que, en general, s'encarreguen de la criança dels fills i filles i de l'atenció de les persones adultes dependents o amb necessitats d'atenció especial.

A causa de l'actual desequilibri en l'assumir de responsabilitats però també de les possibilitats, entre el món domèstic i el món laboral per part d'homes i de dones, és molt important tornar, o potser crear, la importància del treball domèstic, espai vital individual de cada ser, on comença la socialització del món dels nens i nenes i que permet construir el món únic de cada adult.

Si les dones assumeixen totes les tasques que ocasiona el treball domèstic, significa que elles redueixen inevitablement les seves oportunitats de desenvolupament professional i personal i que els homes continuaran perdent l'oportunitat d'assumir i gaudir d'aquest espai.

La valoració del treball domèstic influencia necessàriament el replantejament de les relacions de gènere, la construcció de noves identitats masculines i femenines, la relació amb l'atenció d'altres, en particular dels fills i filles i el qüestionament de cadascú i cadascuna de nosaltres en tant que éssers productius, però com a individus amb necessitat propi cap enllà de les productives. Per aquesta raó, aquest es un dels temes relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones que podrà ser inclòs en la programació escolar, per sensibilitzar els nois i noies en la importància d'assumir les responsabilitats domèstiques d'una forma equitativa.

9 veure Teresa Torns, Commas d'Argemir, Cristina Carrasco, entre d'altres/as.