Òrgans de Govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals,  és el màxim òrgan de govern de SURT que  marca les línies estratègiques de l’entitat a mig i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors  de l’entitat.

Actualment el formen:

PRESIDENTA

Josefina Rubio Serrano

VICEPRESIDENTA

M. Ester Ramos Oliveras

SECRETÀRIA

Teresa Martínez Pastor

VOCALS

Anna López Anguera
Carmen Oriol López-Montenegro
Remei Sipi Mayo
Belén Fernández López
Montserrat Camps
Fina Garcia
Carme Cañadell

L’Equip Executiu, té com a responsabilitat  fonamental la direcció i el seguiment quotidià  de la gestió de l’entitat. Des d’aquest equip s’assumeix l’enllaç amb el Patronat de la fundació.

El Consell Directiu és l’òrgan de coordinació de les  diverses línies d’activitat que s’impulsen des de la Fundació.  Té com a funcions fonamentals executar  i fer el seguiment, en cada un dels àmbits d’activitat, dels Plans Anuals de l’entitat i la gestió quotidiana dels diferents programes i projectes, així com dels equips de treball.  Es reuneix mensualment i està format per l’equip de direcció  executiva i pel conjunt de coordinadores d’àrees i línies d’actuació.

Composició del Consell Directiu

Sira Vilardell

Directora general

Fina Rubio

Directora metodològica

Gemma Altell 

Directora tècnica

Anna López

Directora financera