Històric de projectes

2014

Wompower

Projecte europeu realitzat a vuit països europeus entre 2013 i 2014 que ha tingut com a objectiu dissenyar un model integral de formació, suport i empoderament a les dones. En el marc del projecte, a banda de l’edició de diversos materials per professionals s’han organitzat sessions de formació, sensibilització i assessorament per a dones.

2013

Empow-air 

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a Catalunya, Romania, Bulgària i Itàlia durant els anys 2011 i 2013. L’objectiu del projecte era abordar la violència de gènere contra les dones gitanes a través d’una recerca qualitativa i de l’elaboració d’un manual per la detecció i la prevenció de la violència destinat a professionals que treballen amb la comunitat gitana.

Speak Out 

Projecte europeu realitzat entre el 2011 i 2013 a l’estat espanyol, Itàlia, Finlàndia i Holanda per abordar el fenomen de la violència masclista des d’una perspectiva intercultural a partir d’una recerca, de la realització d’un programa de prevenció, empoderament i creació de xarxa de suport entre dones migrades i de l’elaboració de materials sobre violència masclista i interculturalitat.

Forward

Projecte europeu liderat per SURT i realitzat a Catalunya, Itàlia, Finlàndia, Àustria, Romania i Lituània entre el 2012 i 2013 que ha desenvolupat i implementat de forma pilot amb 150 dones migrades una nova metodologia per reconèixer, identificar i validar les competències de les dones migrades des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

2012

LINK

Projecte europeu realitzat entre el 2010 i 2012 amb l’objectiu de transferir i adaptar a l’Estat espanyol, Bulgària i Polònia, un programa de millora competencial dels i les professionals de l’orientació laboral i la formació. Aquesta transferència es va fer a partir d’uns materials per abordar les necessitats de dones, treballadors i treballadores amb menor remuneració i poca qualificació i persones adultes sense formació en un context de crisi econòmica i d’innovació tecnològica.

2011

ENVOGUE. Programes educatius fet a mida per crear un escenari atractiu per a noies joves estudiants. 

Projecte europeu realitzat a Àustria, Alemanya, França, Itàlia, Suècia, Turquia, Anglaterra i Catalunya entre el 2009 i 2011. EnVogue estava dirigit a professionals de l’educació que treballen amb dones amb nivells educatius baixos i en risc d’exclusió social. L’objectiu del projecte era proporcionar metodologies educatives innovadores i eines per poder treballar temes relacionats amb les noves tecnologies i l’economia en el marc del món de la moda.

2010

SPREAD - Expandint l’experiència i els programes penitenciaris d’intervenció amb dones supervivents i homes agressors en delictes de violència de gènere a Europa.

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a Catalunya, Finlàndia, Xipre i Bulgària entre el 2008 i el 2010. El projecte tenia com objectiu exportar l’experiència i els coneixements adquirits en el projecte Daphne ALTRA desenvolupant programes d’intervenció per dones preses que haguessin patit violència de gènere i homes presos maltractadors des d’una perspectiva de gènere dins de diverses presons europees.

2009

GVEI. Indicadors dels efectes de la violència de gènere

Projecte europeu coordinat per SURT i  realitzat a Catalunya, Finlàndia, Estònia i Itàlia entre el 2008 i 2009. El projecte va dissenyar indicadors socials per mesurar i visualitzar els efectes multidimensionals de la violència de gènere a la vida de les dones, per tal de millorar les polítiques públiques que aborden el fenomen.

2008

ALTRA. Suport i teràpia a presó per a dones víctimes de violència i per homes maltractadors.

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a Catalunya, Alemanya i Hongria entre el 2006 i el 2008. L’objectiu del projecte era dissenyar i implementar un programa per treballar des de la presó amb dones que haguessin patit violència de gènere i amb homes maltractadors des d’una perspectiva de gènere.

2005

MIP. Mujeres Integración y prisión

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a l’estat espanyol, Itàlia, Hongria, Alemanya, França i Regne Unit durant els anys 2003 i 2005 per conèixer i analitzar els processos d’integració sociolaboral de les dones preses a Europa, des d’una perspectiva de gènere, així com fer propostes per a dur a terme polítiques socials que millorin la situació d’aquestes dones.

2004

HIDAEC La construcció de la competència, estratègies d’orientació i formació per dones amb baixa qualificació.

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a Catalunya, Itàlia, França, Alemanya i República Txeca entre el 2002 i el 2004. L’objectiu del projecte era el treball de metodologies d’orientació i d’aprenentatge de competències transversals amb dones amb baixa qualificació. Per fer-ho, al llarg del projecte es van establir models de treball per la recuperació i la transferència de competències al mercat laboral formal.

2003

ASTROLABIUS Estratègies per a la inclusió: estudi de les competències clau per la ocupabilitat en los col·lectius en risc d’exclusió

Projecte europeu realitzat entre el 2001 i 2003 a Catalunya, França, Holanda, Finlàndia i Itàlia amb l’objectiu d’abordar la falta de competències d’ocupabilitat dels col·lectius de dones en risc d’exclusió social (dones immigrades extracomunitàries, dones aturades de llarga durada majors de 40 anys i dones joves sense qualificació professional) a través de la creació d’un model de diagnòstic dels factors crítics per l’ocupabilitat.

Indicadors de gènere contra l’exclusió social

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a Catalunya, França i Itàlia entre el 2002 i el 2003. L’objectiu del projecte era incorporar la variable gènere a l’anàlisi de l’exclusió social i en el disseny de possibles estratègies d’intervenció. Per fer-ho, es van crear un sistema d’indicadors d’exclusió social des de la perspectiva de gènere.

2002

Gènere, pobresa i exclusió 

Projecte europeu realitzat entre el 2000 i el 2002 a Catalunya, Itàlia, França i Regne Unit amb l’objectiu de contribuir a la comprensió i l’anàlisi dels processos d’exclusió social de dones responsables de famílies monoparentals, dones immigrants extracomunitàries i dones d’ètnia gitana, determinant com el gènere, l’ètnia i l’origen influeixen aquests processos.

2000

Gitanes obrint camí 

Projecte europeu realitzat els anys 1999 i 2000 a Catalunya, Romania, Regne Unit i Portugal per tal de donar resposta a la situació de marginalitat i exclusió patida pel poble gitano i, concretament, les dones gitanes joves. El projecte va desenvolupar una formació professional integradora i que incorporava els seus valores culturals, revaloritzant i reconeixent l’estatus social de las dones gitanes dins de la societat.

Altres projectes

Surt.tv (projecte INNOVA)

Maleta intercultural

ZonaTics

HistoricProjectes