Com ens organitzem?

consell-directiu

SURT es crea l’any 1993 com Associació de Dones, a iniciativa d’un petit grup que compartíem, de temps enrere, activitats, interessos i experiències dins l’amplia i diversa xarxa de grups i associacions que configuraven el moviment feminista de Barcelona.

L’any 2007 vàrem decidir transformar-nos en Fundació de Dones, com a resultat d’un procés intern de creixement i evolució que ens portava, entre altres canvis, cap a la definició de nous models d’organització més adaptats a la nostra pròpia realitat i al context en el que estem actuant.

El model organitzatiu està articulat per donar resposta als objectius que vol assolir l’entitat  i als reptes socials que se’ns plantegen, tan externs com interns, per això és un model viu i flexible que manté,  però, alguns principis clau: facilitar la participació en la pressa de decisions estratègiques;  compartir coneixement i, en coherència amb les nostres metodologies de treball, potenciar l’empoderament professional i personal de l’equip de persones que construïm SURT en el dia a dia.

Seguint aquests principis bàsics, la Fundació s’ha dotat d’una estructura de govern que ha de donar resposta a la  diversitat de línies d’acció que té avui i al volum de persones que hi treballen  i col·laboren, assegurant la professionalitat i la qualitat de totes les actuacions.

El màxim òrgan de govern és el Patronat de la Fundació i  la direcció tècnica i organitzativa recau en el Consell Directiu i en l’Equip Executiu