Recerca i innovació

L’àmbit de recerca i innovació constitueix un espai de reflexió, investigació feminista, innovació i intercanvi d’experiències, tant sobre la mateixa activitat de SURT com sobre el context social que ens envolta. Des d’aquesta àrea es duen a terme recerques en diversos àmbits entre els quals destaquen la violència masclista en les seves múltiples formes i contextos, la situació social de les dones, el treball i l’exclusió social. Partint de la recerca, no solament construïm coneixement per tal de guiar i complementar la nostra intervenció, sinó que també desenvolupem noves metodologies de treball amb les dones i generem propostes polítiques que col·laborin en la transformació social en termes d’equitat de gènere. Els projectes de recerca que desenvolupem s’emmarquen tant en l’àmbit local i nacional com l’europeu.

Violència masclista
Projectes de recerca sobre la violència masclista en les seves diferents formes i àmbits. Ens interessa conèixer les experiències de les dones, els impactes de les violències i les estratègies de superació per avançar cap a una societat lliure de violències.

Relacions de gènere i violència en comunitats gitanes

Projecte local finançat per la Open Society Foundation (2015) que pretén, d’una banda, millorar la detecció i atenció que s’ofereix a les dones gitanes que es troben en situació de violència masclista des dels serveis socials i de salut. D’altra banda, millorar el coneixement i facilitar eines a professionals de l’educació perquè puguin prevenir les discriminacions de gènere a la comunitat gitana des de l’àmbit educatiu. Per últim, el projecte vol fomentar que les polítiques públiques tinguin en compte la diversitat de la població gitana i les relacions de gènere existents en el sí d’aquestes comunitats.

WAVE. Women against violence engagement

Projecte europeu desenvolupat entre el 2015 i 2016 amb l’objectiu de contribuir a l’eradicació de la violència contra les dones a Turquia a partir de l’intercanvi de coneixement i experiències entre organitzacions europees i turques, l’enfortiment de les capacitats de les organitzacions turques i el foment del diàleg entre aquestes i les persones amb responsabilitat política en la matèria.

Serveis socials per a les dones i la infància gitana

Projecte europeu desenvolupat a Bulgària, Grècia i l’estat espanyol durant els anys 2015 i 2016. L’objectiu del projecte és millorar l’atenció que reben les dones gitanes que es troben en una situació de violència masclista. Les principals activitats són la realització d’una recerca i de formació a professionals.

EmpoweringCare

Projecte europeu coordinat per SURT i realitzat a Catalunya, Finlàndia, Itàlia, Xipre i Bulgària durant el 2013 i 2014. El projecte ha tingut com a objectiu fer una recerca per ampliar el coneixement sobre les experiències de violència i abús contra les noies adolescents que viuen a centres de tutela sota la responsabilitat legal de les autoritats públiques, realitzar programes pilot d’empoderament amb les noies, elaborar un manual i fer formació a professionals.

We Go. Women Economic Independence & Growth Opportunity

Projecte europeu que té com a objectiu promoure l’empoderament econòmic de les dones en situacions de violència masclista a l’àmbit de la parella. Al llarg del 2016 i 2017, es promourà l’intercanvi de bones pràctiques i es desenvoluparà i posarà en pràctica una metodologia d’empoderament per a dones en situacions de violència. El projecte compta amb la participació de 15 entitats d’Itàlia, Grècia, Bulgària, Regne Unit, Suècia, Xipre i l’estat espanyol. A Catalunya, la Fundació Surt compta a més amb la col·laboració de la cooperativa Suara.

Tràfic de dones amb finalitats d’explotació
Línia que té per objectiu millorar el coneixement sobre una de les violacions de drets humans més invisible i rellevant actualment a escala mundial: el tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual i laboral.

GIRL. Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and Girls Victims of Trafficking for Sexual Exploitation

Projecte europeu desenvolupat a l’estat espanyol, Itàlia i Romania entre el 2014 i 2016 amb l’objectiu de conèixer amb més profunditat i sensibilitzar sobre el fenomen del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual de dones romaneses així com avançar en la introducció de la perspectiva de gènere als serveis de suport de les seves víctimes.

Stop Traffic for Domestic Work

Un projecte de recerca que té per objectiu obtenir informació i dades sobre el tràfic de dones amb finalitat d’explotació laboral en l’àmbit domèstic a l’Estat espanyol, Grècia, Xipre i Lituània. A partir de la recerca, s’elaboraran recomanacions polítiques i es duran a terme activitats de sensibilització i prevenció dirigides a agents públics i privats.

Projecte Genderis

Projecte europeu realitzat a Catalunya, Romania i Itàlia entre el 2013 i 2015. El principal objectiu ha estat fomentar la introducció de la perspectiva de gènere a les accions i polítiques de prevenció del tràfic de persones per a l’explotació sexual, a partir d’una recerca, la creació d’un catàleg europeu de bones pràctiques, la implementació d’accions pilot de prevenció d’aquest delicte als tres països i l’edició d’una guia amb recomanacions sobre com incorporar la perspectiva de gènere a les accions de prevenció del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Dones migrades, migracions i ciutadania

Línia que pretén conèixer i fer visibles les trajectòries individuals i la participació política de les dones migrades per donar-los valor, analitzar les desigualtats des d’una perspectiva intersectorial, incidir en l’enfocament de gènere en l’estudi de les migracions i les polítiques migratòries, i aprofundir en l’anàlisi i el reconeixement de la ciutadania transnacional.

Projecte Parti GE.MI

Projecte desenvolupat a Grècia, l’Estat espanyol, Alemanya i Itàlia entre el 2013 i 2015, amb l’objectiu d’enriquir la participació ciutadana des d’una perspectiva de gènere i intercultural, potenciant vies de participació en igualtat d’oportunitats. Les principals activitats han estat la realització d’una recerca sobre les experiències, els obstacles i les estratègies de participació de les persones migrades i el foment del seu 'empoderament' per a la participació mitjançant accions formatives i itineraris de mentoria.

Move on. Migration & Gender: Vocational and Educational counselling

Projecte europeu desenvolupat en col·laboració amb altres sis entitats del Regne Unit, Itàlia, Alemanya i Grècia, i que té com a objectiu l’intercanvi de bones pràctiques i la formació en matèria d’orientació laboral de persones migrades des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

Mercat de treball

Àmbit que engloba recerques amb perspectiva de gènere sobre el mercat de treball, la participació laboral i formativa de les dones, així com els projectes d’innovació metodològica.

Estudis sobre l’impacte de la crisi sobre les dones

Diverses recerques realitzades per conèixer i visibilitzar l’impacte de la crisi econòmica sobre les dones:

A l’any 2010, l’estudi ‘Dones en crisi’ ja va posar de manifest alguns impactes de la crisi econòmica sobre les dones a l’àrea metropolitana de Barcelona en el període en que va començar a afectar l’ocupació i la vida quotidiana. Al 2011, es va estudiar l’impacte de la crisi sobre les dones migrades, elaborant el document "Eines pràctiques adreçades als dispositius locals per tal de dissenyar polítiques d’igualtat de gènere per donar resposta als impactes de la crisi econòmica sobre les dones immigrades". El 2014 s’ha estudiat l’impacte de la crisi econòmica iniciada al 2008 sobre la situació laboral, social i personal de les dones.

Exclusió social

Recerques sobre pobresa i exclusió social des d’una perspectiva feminista