Atenció i prevenció de la violència masclista

Suport integral específic a les dones que pateixen violència masclista o que l’han patit. Es treballa amb l’objectiu que elles puguin afrontar amb èxit el seu procés d’inserció sociolaboral endegant un procés paral·lel de suport i recuperació terapèutica individual i/o grupal.

Des d’aquest àmbit de treball, es coordinen les accions de prevenció i sensibilització dirigides al conjunt de dones participants dels programes de l’entitat, així com les activitats de formació i suport a les tècniques dels programes.

SIARE

Servei integral d’atenció, recuperació i empoderament de dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. Està dirigit a dones que participen en les accions de SURT i a dones derivades d’altres serveis externs.

Atenció individual

Dins del SIARE portem a terme entrevistes individuals d’exploració, diagnòstic i definició del Pla Individual a les dones en situació de violència i oferim atenció psicoterapèutica individual.

Acció grupal
Grups de prevenció i sensibilització

Creació i treball de grups de dones en situació de violència en què, des d’una acció terapèutica i d’intercanvi, es reforcen les habilitats i es treballa l’empoderament.

Grups d'empoderament

Treball grupal per  enfortir i potenciar els vincles, els suports i el reconeixement mutu  que pot permetre fer front  als problemes comuns i avançar en la defensa dels interessos comuns tot definint el projecte vital i professional de cada participant, recuperant habilitats i treballant competències cap a la plena autonomia.

Grups de treball familiar

Grups de treball amb les dones i les seves filles i fills que han patit situacions de violència masclista per reforçar la cohesió familiar i millorar la relació amb l’entorn.

Grups psicoterapèutics

Abordatge grupal al procés de canvi i creixement personal de les dones que participen en l'àmbit integral d’atenció i recuperació.

Programa violència tolerància zero – Programa d’atenció psicosocial
Tallers de suport per a la recuperació i la superació de les seqüeles derivades de la violència masclista. Està finançat per l’Obra Social de La Caixa, es fan dues edicions anuals i es formen grups cada semestre.

Xarxa de mentores – Empoderament i inclusió de dones
Xarxa que duu a terme un treball integral de desenvolupament de competències i recuperació de recursos personals que permet a les dones que hi participen generar noves estratègies de lluita i superació en temps de crisi per convertir-se en referents d’altres dones que han patit situacions de violència masclista. D’aquesta manera, es crea una xarxa de suport mutu i es constitueix un grup de dones mentores, referents per a altres dones que han patit situacions de violència de gènere.

Amb la creació de la xarxa, se cerca afavorir la inclusió de les dones en les dimensions personal, socioeconòmica i laboral, mitjançant la seva generació d’estratègies d’'empoderament' i mobilitzant alhora els recursos comunitaris i de suport mutu.

Formació
Formacions en l’àmbit de prevenció de la violència masclista des d'una perspectiva integral, interdisciplinar i intercultural.

Prevenció i sensibilització

Tallers de prevenció i sensibilització de la violència masclista per a joves tutelades

Tallers adreçats a adolescents i joves (noies i nois) dels CRAE de Barcelona de 14 a 18 anys. Aquest període representa un moment clau en la consolidació de la seva identitat en què prenen gran importància els referents culturals, l’assumpció dels rols de gènere, la identitat sexual i el grup com a referent identitari i que vehicula les relacions interpersonals.

Aquests tallers permetran que joves i adolescents tutelats visualitzin les desigualtats de gènere i en prenguin consciència. A més, es treballen les relacions de parella i l’amor romàntic, així com les diverses manifestacions de la violència masclista en les relacions personals afectives quotidianes, amb la finalitat de prevenir-les.

La realització dels tallers dins dels CRAE es fa en coordinació amb la direcció i el personal laboral dels centres.

Prevenció i sensibilització en violència masclista per a joves adolescents i preadolescents

Tallers amb l'objectiu d'incidir en els comportaments violents i sexistes que són fruit d’una construcció social. Tenen una durada de vuit hores, repartides en quatre sessions de dues hores. Es treballen els estereotips, l’autonomia personal i els models positius en els dos gèneres. Així mateix, es fa un treball específic amb les noies i els nois perquè s’apoderin, distingeixin els models positius, tinguin eines de resolució de conflictes, aprofundeixin en les relacions de parella, puguin identificar allò que pot ser violència i tinguin recursos per sortir-se’n.